Småbøger

Menneskehedens skæbne

Menneskenes vej fra trosreligion til viden. Religion og tro samt den videre udvikling hvor religion og videnskab forenes gennem åndsvidenskaben. Vores åndelige legemer, spiralzonerne, fysisk og åndelig sansning, drømme, ”døden”, tilstanden efter en naturlig og en unaturlig død, selvmord. Den kommende verdensregering vokser gradvist frem gennem verdenskrige og kriser midt i jordmenneskenes krigsskuplads. Fredsrigets kærlige fundament opsummeres i 12 punkter.

Påske

Kristus korsfæstelse på Golgatha for ca. 2000 år siden, indebar et dramatisk åndeligt vendepunkt i hele menneskehedens udvikling. I denne bog forklares den dybere mening og nødvendigheden af Jesus korsfæstelse, ligeledes gennemgås begivenhederne omkring korsfæstelsen. Jesus mission var at vise hvordan vi kan tage imod vor skæbne og nå frem til at blive ét med Gud.

Hvad er sandhed?

Et evigt aktuelt spørgsmål. Religion og videnskab. Tro, forskning, sandhed og selvoplevelse. Falske profeter. Profetien om Kristi genkomst og dens forklaring. Begreberne ”frelse” og ”fortabelse” i nyt lys. Hvad er en ”konge”?

Omkring min missions fødsel

Her redegør Martinus for de åndelige oplevelser, som forandrede hans liv og gjorde ham i stand til at beskrive det evige verdensbillede, der er formuleret i hans samlede livsværk Det Tredie Testamente.

Den ideelle føde

Omfattende gennemgang af fødens betydning for sundhed og skæbnedannelse. Den vegetariske fødes fordele på menneskenes nuværende udviklingstrin. Kødspisningens negative konsekvenser for dyrene og væsener i mikrokosmos. Menneskets udvikling og fødens forandring. fødens tilpasning til forskellige udviklingstrin analyseres, suppleret med to kosmiske symboler.

Blade af Guds billedbog – Pinseglans over livet

Blade af Guds billedbog – Guddommens tale igennem den lyse sommernats sælsomme trylleri overført til jordmenneskeligt sprog. Ligheder mellem døgnkredsløbet, jordelivskredsløbet (barndom, ungdom, mandom og alderdom) og det kosmiske kredsløb. Livet skildres som en poetisk og logisk samtale mellem os selv og naturen, dvs. Gud.

Pinseglans over Livet– Et billede på alkærligheden. Kristendommens højtiders tilknytning til årstiderne. Sandhedserkendelse gennem tro, mystik og mystikere. Sandhedens tilpasning til den ”enfoldige”. Om ordformer og sandheden bag. De, der taler med Guddommen som en mand taler med sin næste.

Den længst levende afgud

Analyser af gudsdyrkelse før, nu og i fremtiden. Konsekvenserne af menneskehedens forskellige indstillinger. Kan en alkærlig Gud være partisk? Kan Gud være almægtig og alkærlig og samtidig tillade mørke og lidelse: teodeciproblemet? Kosmiske analyser af ”kristendom” og det moderne menneske. Gud og Gudesøn.

Menneskeheden og verdensbilledet

Omfattende analyser af det evige ”jeg”, religion, politik og naturvidenskab og åndsvidenskab. Det kosmiske verdensbillede opsummeres i 13 punkter.

Mellem to verdensepoker

Når præster bliver krigere og saboterer kristendommen. Lavpsykisk og højpsykisk sanseevne. Hvad er nydelsen af ”kundskabens træ”? Den kosmiske død. Det kosmiske kredsløb.

Kosmisk bevidsthed – Mental suverænitet

Kosmisk bevidsthed– Kosmisk bevidsthed og ”Hellig Ånd”. Instinktet er rester af fortidig ”kosmisk bevidsthed”. Indvikling og udvikling. Hvad er årsagen til ”alles krig mod alle”? Åndelig mindreårighed og åndelig modenhed. Evnen til at elske alle er et udviklingsspørgsmål. Næstekærlighed er i harmoni med Guds bevidsthed.

Mental suverænitet – Beskriver ligeledes den kosmiske oplevelsesevne. Indvielsen medfører førstehåndsviden om evigheden, uendeligheden og Gud. Næstekærlighedens velsignelse.

Bønnens mysterium

Dyrets angstskrig i dødsøjeblikket er bønnens første stadium. Den selviske bøn. Den fuldkomne bøn. Åndsvidenskab og bøn. Hver sætning i bønnen ”Fader vor” gennemgås og forklares kosmisk.

Vejen til indvielse – Omkring mine kosmiske analyser – Gavekultur

Vejen til indvielse – Ydmyghed er det samme som erkendelse af sin egen ufuldkommenhed. Visdommens port. Sand rigdom. Åndelig forfængelighed.

Omkring mine kosmiske analyser – Her analyseres modtageligheden for Det Tredie Testamente. Hvem behøver de kosmiske analyser?

Gavekultur – Beskriver den sande giveevne, der fundamentet for enhver virkelig civiliseret kultur.

Juleevangeliet

Det evige budskab i Bibelens juleevangelium. Hvornår skal løftet om "fred på Jorden" realiseres? Forretning, kunst og videnskab. Livskunst. Udviklingen fra dyr til menneske. Hankøn og hunkøn. Det færdige Kristusmenneske.

Bevidsthedens skabelse – Tanker omkring påske – Julelysene

Bevidsthedens skabelse – ”Naturen” vækker det ”sovende” væsen til bevidsthed. Hvad – eller hvem – er bag denne påvirkning? Hvor fører den os hen? Den kosmiske videnskab.

Tanker omkring påske – En afklaring af mystikken omkring Jesus korsfæstelse og Kristi ord om tiderne efter denne begivenhed.

Julelysene – Julen som et symbol på lysets fødsel i mørkets kulmination og julelysene som symbol på menneskets og Jordens skæbne.

Ud af mørket –Et glimt af verdensgenløsningen – Getsemane have

Ud af mørket – Krigen mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. Nationalisme. Retsvæsen. Den åndelige videnskab viser vej til freden.

Et glimt af verdensgenløsningen – Menneskehedens tre grader af indvielse. Verdensgenløseren Kristus. Bjergprædikenen udtrykker den højeste kristendom.

Getsemane have – Begivenhederne omkring Jesus i Getsemane have er beretningen om alle væseners uundgåelige skæbnekamp. Jesus eksempel viser hvordan vi via vort Gudsforhold alle vil nå frem til at vinde denne kamp og handle ret uanset al lidelse og mørke.

Reinkarnationsprincippet – Universets mælkeveje – Unaturlig træthed – Gennem verdensaltets tomrum

Reinkarnationsprincippet – Skal ”døden” forblive et mysterium? Den daglige fornyelse af mikrovæsener i vores krop. Nødvendigheden af den fuldstændige organismeudskiftelse: reinkarnationen.

Universets mælkeveje – Kaotisk og kosmisk bevidsthed. Vi består af ”tomrum”. Den virkelige analyse af dette ”tomrum” i det små såvel som i det ”store” verdensrum.

Unaturlig træthed – Træthed, der ikke læges ved søvn. Livslede, selvmedlidenhed og nerveoverbelastning afløses af en ny sjælelig struktur.

Gennem verdensaltets tomrum – Åndsvidenskabens opgave. Tomrummet er en tankeverden. Stjernesystemer opstår ud af det tilsyneladende tomrum. Vores fysiske organisme er en stjerneverden. Det fysiske stof er afkrystaliserede tanker. Analyse af ordene: ”Gud som er i himlene”.

Verdensreligion og verdenspolitik – Jordmenneskets skæbneårsag – Pilatus, Kristus og Barrabas – Hvorfor skal man tilgive sin næste?

Verdensreligion og verdenspolitik – Politik er kun en ny variant af religion. Hvad der sker når intelligensen ikke styres af kærlighed. Religiøse idealer omsættes til politik. Livets mysterium og afklaring. Den guddommelige verdensplan. Verdenspolitik og verdensfreden.

Jordmenneskets skæbneårsag – Troen på ”offer” og ”forsoning”. Korsets mysterium og menneskets skæbne. Vi forårsager vores egen lidelse og lykke.

Pilatus, Kristus og Barrabas – Tre roller i den menneskelige psyke vi alle må spille på vejen til visdommen. Vi omgives af forskellige tankeklimaer. Kompromisløsninger. Angsten for ”de andres” mening. Den moderne Pilatus alvorlige situation.

Hvorfor skal man tilgive sin næste? – Lovgivning og stat i vor tid. Frihedskamp og kristendom. Kristendom og krigshåndværk. Sfinksens mysterium. Kristi væremåde – den sande kristendom.

Livets skæbnespil – Den store fødsel – Primitiv og intellektuel gudsdyrkelse – ”Dyrets billede” og ”Guds billede

Livets skæbnespil – Vi er på én gang skuespillere, tilskuere og kommende medinstruktører i livets skæbnespil.

Den store fødsel – Forskellen på dødsfrygt og livsoplevelsen efter ”den store fødsel”. Hvad sker der når mennesket har oplevet den store fødsel?

Primitiv og intellektuel gudsdyrkelse – Tro, skepsis og djævlebevidsthed.
Kan ydre påvirkninger gøre mennesket mere eller mindre religiøst? Det højeste Gudsforhold.

”Dyrets billede” og ”Guds billede” – Vi har fået et menneskelegeme, men det er vores mentalitet og væremåde, der viser hvor langt vi er nået frem mod den menneskelige bevidsthed.

Kosmiske glimt – Lavintellektualitet og højintellektualitet – Det femte bud

Kosmiske glimt – Når menneskene efter udrensning af dyriske tankeklimaer nærmer sig ydmygheden kan de i givne øjeblikke blive modtagelige for ”kosmiske glimt” dvs. lysoplevelser, der udvider bevidstheden med indsigt om reinkarnationen, evigheden eller Gud.

Lavintellektualitet og højintellektualitet – Beskriver udviklingen fra instinktiv til intellektuel bevidsthed.

Det femte bud – Det femte bud lyder: "Du må ikke dræbe", men alle 10 bud er, kosmisk set, variationer af dette bud, der er langt mere dybtgående end vi almindeligvis forestiller os.

Meditation – På kærlighedens alter – Menneskeheden ét med Gud

Meditation – Om materialistisk og åndelig tænkning, kosmiske glimt og en form for meditation, der ikke involverer mentale risici.

På kærlighedens alter – Analyserer den nuværende kulturs sammenbrud og den kommende verdenskultur, herunder livets økonomiske aspekter.

Menneskeheden ét med Gud – Kunsten at skelne mellem færdige og ufærdige skabelsesprocesser. Det levende væsens udødelige struktur. Dommedagen er en kosmisk psykologisk undervisning.

Hinsides dødsfrygten – Det psykiske tempel – Dømmer ikke – Vejen, sandheden og livet

Hinsides dødsfrygten – En omfattende analyse af frygt og dødsfrygt – dets årsager og virkning. Frygt eller tillid? Hvordan fjerne frygten helt?

Det psykiske tempel – Analyser af forskellige bevidsthedstyper. Forklaring af Bibelens ord: ”forgården”, ”det hellige” og ”det allerhelligste”.

Dømmer ikke – Hvad vil det sige ”at dømme”? Hvorfor ”vende den højre kind til når man bliver slået på den venstre”?

Vejen, sandheden og livet – Megen ”kristendom” viser sig ved nærmere analyse at være hedenskab. Men hvad er så kristendom?

Livets vej – Mentale fængsler – Den sekundære og den primære opstandelse

Livets vej – er evig og uendelig. Udødelighed, mørke og krig er dele af et evigt kredsløb. Den kosmiske vinter og sommer. Livets eventyr. Jordmenneskenes lyse fremtid.

Mentale fængsler – Virkningerne af en fejlagtig livsindstilling. Møder mellem mennesker med forskellig moral. Om analyser af den dømmende, hævnende eller frigørende væremåde.

Den sekundære og den primære opstandelse – To aspekter af begrebet ”materialisation”.

De levende væseners udødelighed – Åndsvidenskabens nødvendighed – Primitivitet og overtro

De levende væseners udødelighed – Hvorfor opstod overtroen at de levende væsener kan dø? Genfødsel, udødelighed og retfærdighed.

Åndsvidenskabens nødvendighed – Kosmisk analyse af demokrati, kommunisme, diktatur, religion og materialistisk videnskab. Hvad bliver løsningen på ”verdens tilstand”?

Primitivitet og overtro – Den nuværende kulturs forskellige former for overtro. Tre tydeligt ufærdige sider ved den moderne kultur analyseres.

Kulturens skabelse

Verdenskulturens udvikling gennem primitivitetens- , lavintellektualitetens- og højintellektualitetens epoker. De to krigsfronter. De ”kristne” stater blev de mægtigste krigsfolk i verden. Analyser af tvungen værnepligt. Den skjulte krig: kampen om pengene og dens ofre. Forholdet mellem fagbevægelse
og arbejdsgivere. Den moderne dyrkelse af penge – en guldkalvsreligion? Når magt er ret. Når ret bliver til magt. Materialistisk og åndelig videnskab. Efter ”dommedagen” fødes den ”ny himmel” og den ”ny jord” ind i denne verden. Fremtidens menneskehed – ”én flok og én hyrde”.

Vejen til paradis

Den såkaldte "død" leder væsenet ind i en stråleformig verden som direkte lyder tankens bud. Konsekvenser af positive og negative tankeklimaer i overgangen til den åndelige verden. Normal og unormal kontakt med afdøde. Imellem jordelivene oplever alle mennesker en virkelig paradisisk tilstand tilpasset deres individuelle behov og interesser. Således oplades menneskets livsmod og evne til at håndtere sit kommende jordeliv. Vejen til paradiset er en udviklingsproces fra liv til liv. Den alkærlige tilstand åbner for permanent adgang til den åndelige livsoplevelse.

Djævlebevidsthed og kristusbevidsthed – Udødelighed – Guds skabelse af mennesket – Verdenssituationen og ”Guds billede”

Djævlebevidsthed og kristusbevidsthed – Dyrerigets livsprincip. Menneskets forstærkede intelligens og djævlebevidstheden. Det falske og det guddommelige forretningsprincip. Meningen med lidelserne. Vejen mod lyset.

Udødelighed –  At dyrke materien er at dyrke det døde. Det evigt levende er immaterielt.

Guds skabelse af mennesket – Gud udvikler menneskets bevidsthed gennem faser. A- B- og C-viden.

Verdenssituationen og ”Guds billede” – Fra djævlebevidsthed og antikrist til udviklingen af et internationalt fredsrige. Om De Forenede Nationer, udvikling af et verdenspoliti og om det nuværende pengesystems afskaffelse.

Verdensfredens skabelse – Jeg’et og evigheden

Verdensfredens skabelse – Planter, dyr og mennesker er midlertidige udviklingstrin. Kærlighedsbudskabet og de humane religioner. Hvorfor fortsætter krigene? Religionernes affolkning. ”Krigsgruppen”, ”fredsgruppen” og verdensfredens organiske realisering.

Jeg’et og evigheden – Vores ”jeg” er ikke identisk med organismen. At forstå ”jeg’et” er at forstå vores dybeste kosmiske identitet og dødens illusion.

To slags kærlighed

Alkærligheden er en organisk evne til at elske sin næste uanset køn, der udvikles gradvist fra liv til liv. Verdensaltets grundtone. De skjulte kosmiske sandheder i Bibelens symbolske beretninger. Den sovende Adam, Evas skabelse og syndefaldet. Evnen til at elske vor næste som os selv leder til udødelighedsoplevelsen og forståelsen af, at vi alle er ét med Gud.