Alle er velkomne

af Ejnar Hjorth

Åndsvidenskaben er ikke en forening eller et Kir­ke- eller trossamfund, som man kan være medlem af. Derfor er der heller ikke noget, man kan melde sig ind i eller noget man kan udstødes fra.

Da Martinus oprettede kursuscenteret i Klint, be­stemte han, at her skulle der kun undervises i hans analyser. Han ønskede ikke, at man også underviste i f.eks. teosofi, antroposofi eller andre teorier. Her kan man studere Det Tredie Testamente uden at blande det med andre teorier. Det understregede Aage Hvolby i Kosmos 1981, nr. 13-14 i artiklen “Et liv i verdensgenløsningens tjeneste er tilende­bragt“:

“I forbindelse med udviklingen af undervisnings­gruppens arbejdsområde og arbejdsformer har han [Martinus] gjort det meget klart, at der på Instituttet og i Centeret udelukkende skal undervises i hans analyser.“.

Er det et udtryk for en begrænsning af friheden eller for intolerance, at alle andre teorier og læresætnin­ger er udelukkede fra Klint? Nej, sagde Martinus, for disse teorier kan man jo studere mange andre steder. Her skal kun studeres, hvad der hører til den ny verdensimpuls.

Betyder det så, at nogen skulle udelukkes fra at komme på Klint? Nej, alle mennesker skulle være velkomne der. Der skal ikke vises intolerance over for noget menneske. Det er kun private og uved­kommende teorier, der ikke er velkomne på Klint.

Ved indvielse af ferie-/studiecentret Klint i 1934 sagde Martinus:

“Med Skabelsen af ovennævnte Ferieko­loni er der saaledes her aabnet Adgang til Opfyldelsen af et af mig selv saavel som af Sagens mange Venner næret Ønske om at skabe en Mulighed for alle Sagens In­teresserede til at stifte et nærmere indbyr­des Bekendtskab med hverandre i den sædvanlige frie og utvungne Aand, der hersker indenfor mit Arbejde, som altsaa ikke kender til Forenings- eller Sektdan­nelse.

At gøre denne til et Hjemsted for alle fre­delige Impulser, for sand Viden og Men­neskekundskab, Tolerance og Frihed, at gøre den til en medvirkende Inspirations­basis for Udvikling af sand Kærlighed til Mennesker og Dyr, til alt Levende er de Forudsætninger, under hvilke dens be­gyndende Skabelse nu er iværksat. Og hvis dens kommende Beboere, Gæster og Besøgende, har den rette Forstaaelse af Indholdet af Livets Bog, Kosmos og de paa disse Faktorer hvilende Foredrag og Studiekredse, da vil Kolonien af sig selv blive et værdigt Supplement til oven­nævnte Bog, til Udbredelsen af Kendska­bet til den ny store kosmiske Verdensim­puls, til selve Skabelsen af "en ny Himmel og Jord", en ny Kultur, i hvilken den bæ­rende Livsbetingelse ikke er Penge, ikke er Overklasse, ikke er Trældom, men derimod udelukkende udgør en sollys At­mosfære af en altover-straalende Skabe­evne, Kunst og Kærlighed.“ Kosmos 1934, © Martinus Institut.

Hvad Martinus skriver om den rette atmosfære gæl­der alle steder, hvor mennesker samles om Det Tre­die Testamente. – Det gælder f.eks. også ved alle de kurser og foredrag som Fonden Det Tredie Testa­mente og Livets Skole afholder. – Der er der fri og gratis adgang og alle er velkomne.