Fra tro til viden

Formålet med Det Tredie Testamente er at løfte livets store spørgsmål ud af troens tågedis, frem til selvoplevelse og sikker viden. Det er værkets grundlæggende tese, at livets mysterium kan forklares videnskabeligt.

Den åndelige videnskab beskriver tankeverdenen

Livets gåde forklares ikke på traditionel naturvidenskabelig vis, for det er ikke materien, men bevidstheden, som usynligt styrer alt. Tankeverdenen indtager en langt mere betydningsfuld rolle, end den vi normalt forestiller os.

En forskningsrejse i vores indre verden

Studiet af Det Tredie Testamente byder på en svimlende opdagelsesrejse i vor indre verden. Vi guides via analyser og logiske tankerækker ud af materiens foranderlige bevægelsesocean, ind til livets inderste kilde. Her opdager vi, at vi alle er udødelige, at vor inderste natur er evig og uendelig. Vi opdager, at livskernen er den samme i os alle. Fra dette udsigtspunkt kan vi konstatere, at alt omkring os er levende, selv i mikro- og makrokosmos.

For vores undrende øjne forvandles verdensaltet fra en samling død materie, styret af tilfældigheder, til en altomfattende levende, tænkende organisme, der har eksisteret i al evighed. Vi opdager, at vi alle i al evighed lever, bevæger os og er i denne organisme. Vi opdager kærlighedslovene som garanterer denne levende, bevidste organismes evige liv, og vi ser vores korte jordiske liv i evighedens perspektiv.

De evige livsspørgsmål

Titlen, ”Det Tredie Testamente”, vækker naturligvis undren. Hvilke to andre testamenter er Det Tredie Testamente fortsættelsen af? Når vi først forstår det, indser vi uden videre hvad der emnet for dette tredie og sidste testamente. En fortsættelse af Det Gamle og Det Nye Testamente må naturligvis handle om de evige spørgsmål: ”Hvem er jeg?”, ”Hvor kommer jeg fra?” og ”Hvor er jeg på vej hen?”. Det må forklare den evige plan bag alle livsformer, og det må rumme en kærlig forklaring på livets lidelsestilstande og vise vejen til en lykkelig tilværelse.

Men hvem kan med rette være kaldet til at skrive en fortsættelse af Bibelen? Ja, det kan naturligvis kun et menneske, der ligesom Kristus har uhindret adgang til universel viden og dermed førstehåndskundskab om tilværelsens store, eksistentielle spørgsmål.

Livets Bog

Hovedværket i Det Tredie Testamente hedder Livets Bog. Titlen skyldes at verdensaltet i sin helhed sammenlignes med en bog. Verdensaltet opfattes som ”bøgernes bog”, kilden til al kundskab. Det er denne bog, vi alle ud fra vore individuelle forudsætninger forsøger at læse i. Såvel kristne, hinduer, muslimer, jøder som buddhister, såvel videnskabsmænd som forfattere og kunstnere, ja, selv planter og dyr. Alle opretholder vi vores liv i vekselvirkning med de kræfter, der omgiver os.

Det Tredie Testamentes “Livets Bog” vil hjælpe os med at lære at læse virkelighedens bog – som er naturen i og omkring os – i sin rene og uforfalskede form. Det Tredie Testamente skaber således ingen ny religion, men vil lære os at forstå livets tale, som er livets egen religion til hvilken vi alle er fødte medlemmer. 

Værket viser, hvorledes kærligheden til vor næste og Gud er livets højeste videnskab. Gud skal forstås som et altomfattende levende væsen synonymt med verdensaltet. Spørgsmålet om ”det evige” bliver her placeret under lup og analyseret i intuitionens klare lys. Da menneskeheden i stigende grad har lagt trosstadiet bag sig, kræver den kontrollerbare fakta – også med hensyn til livets åndelige spørgsmål og problemer. Det er den intellektuelle afdækning af de evige love og principper bag naturens frembringelser, der emnet for Livets Bog.

Det Tredie Testamente er opfyldelsen af Kristi profeti

At denne viden skulle komme til menneskeheden er forudsagt. I Det Nye Testamente kan vi læse Kristus udtale: “Jeg har endnu meget at sige eder, men I kan ikke bære det nu” (Joh 16:12), ”Talsmanden, den Helligaand, som Faderen vil sende i mit Navn, han skal lære eder alle Ting, og minde eder om alle Ting, som jeg har sagt eder” (Joh. 14: 25-26) ”... og jeg vil bede Faderen, og han skal give eder en anden Talsmand til at være hos eder evindelig. Den Sandhedens Aand, som Verden ikke kan modtage, thi den ser den ikke og kender den ikke”. (Joh.14: 16-17). Det er dette løfte, der indfries med fremkomsten af Det Tredie Testamente.

Forudsætningen for at kunne opleve åndelige realiteter

For at kunne tilegne sig viden på det åndelige område er det ikke tilstrækkeligt med en veludviklet intelligens eller analyseevne. Der kræves tillige et humant sindelag. Først når intellektualitet og følelse er i balance indtræder den psykiske tilstand, der muliggør oplevelsen af åndelige realiteter. Det er denne mentale balance, der gav Martinus – Det Tredie Testamentes forfatter – en absolut sikker viden om livets normalt helt ukendte områder.

En inspirationstilstand som udvider bevidstheden

Denne afbalancerede mentale tilstand er under udvikling i alle. I lyse og harmoniske stunder kan en inspirationstilstand indfinde sig hos forfattere, videnskabsmænd, musikere, kunstnere m.fl. Nye ideer strømmer da ind i bevidstheden, der fyldes med færdigt tankemateriale til litterære værker, musikkompositioner eller videnskabelige opdagelser.

Når det humane menneske mindst venter det, kan det også komme ud for glimtvise oplevelser af den åndelige virkelighed og de evige realiter. På et øjeblik kan løsningen på et åndeligt problem falde på plads eller en Gudsoplevelse komme over individet. Sådanne oplevelser virker naturligvis vældigt opladende og motiverende.

Fortidens vise, fx Moses, Jesus, Buddha og Muhammed var mere eller mindre i bevidst kontakt med denne inspirationstilstand og den lå til grund for deres udødelige ord og udtalelser. Det er samme inspirationskilde, der ligger til grund for den åndelige videnskab vi kan studere i Det Tredie Testamente.

Kosmisk bevidsthed eller ”Den hellige ånd”

Vi er alle på vej mod det foreløbige endemål, som er kosmisk bevidsthed. Via glimtvise intuitive oplevelser åbnes lidt efter lidt en ubegrænset bevidsthedshorisont. Det er denne tilstand der i bibelske sammenhænge beskrives som ”hellig ånd”. ”Hellig” er et andet ord for sand. ”Ånd” betyder tanker og forestillinger. ”Hellig ånd” betyder helt enkelt sande tanker og ideer om det højeste: Forklaringen på livets mysterium, eller sagt med andre ord: Forståelsen af vort forhold til Gud og vores næste.

På spørgsmålet om Det Tredie Testamente virkelig indeholder sådanne tanker må svaret naturligvis være, at dette i sidste instans må afgøres af den enkelte studerende selv.

Den evige verdensplan gælder for såvel store som små væsener. Det fysiske verdensalt er opbygget som liv inden i liv, nedad og opad i det uendelige. Alt passer sammen som tandhjul i et urværk. Alle individer har, ligesom Gud, et evigt udødeligt jeg. Da vi er udødelige kan vi drage nytte af alle erfaringer – liv efter liv. Alle oplevelser viser sig, i sit slutfacit, at være til nytte og glæde for alt og alle. Den guddommelige skabelsesplan udfolder sig fuldstændigt kærligt, logisk og planmæssigt. Dette forklares gennem dette kosmiske symbol, der har navnet: "Det evige verdensbillede, det levende væsen II, den evige Guddom og de evige Gudesønner" - Symbol nr. 11. © Martinus Institut.

Den evige verdensplan gælder for såvel store som små væsener. Det fysiske verdensalt er opbygget som liv inden i liv, nedad og opad i det uendelige. Alt passer sammen som tandhjul i et urværk. Alle individer har, ligesom Gud, et evigt udødeligt jeg. Da vi er udødelige kan vi drage nytte af alle erfaringer – liv efter liv. Alle oplevelser viser sig, i sit slutfacit, at være til nytte og glæde for alt og alle. Den guddommelige skabelsesplan udfolder sig fuldstændigt kærligt, logisk og planmæssigt. Dette forklares gennem dette kosmiske symbol, der har navnet: "Det evige verdensbillede, det levende væsen II, den evige Guddom og de evige Gudesønner" - Symbol nr. 11. © Martinus Institut.