Det Evige Verdensbillede

Det Evige Verdensbillede I

Forklaring til symbolerne 1-16: Guds ånd over vandene – Verdensgenløsningsprincippet – Intolerance – Vejen mod lyset – Kosmisk bevidstløshed – Det levende væsen 1 – Livsenhedsprincippet – Det guddommelige noget, X1. Det levende væsens skabeevne, X2. Det skabte, X3 – Det evige verdensbillede – Grundenergiernes kombinationer – Den evige verdensplan – De kosmiske spiralkredsløb 1 – Loven for bevægelse – Evighedslegemet.

Det Evige Verdensbillede II

Forklaring til symbol 17-26: Reinkarnation, kredsløb og årstider – Det evige væsens skæbnebuer – Gennem indvielsens mørke (Helvede eller ragnarok) – Syndernes forladelse – Den evige kosmiske organiske forbindelse mellem Gud og gudesøn 1 – Den evige kosmiske organiske forbindelse mellem Gud og gudesøn 2 – Det materialistiske eller ufuldkomne verdensbillede – Det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse – Det ufærdige menneskerige – Menneskehedens karma – Det kommende fuldkomne menneskerige.

Det Evige Verdensbillede III

Forklaring til symbol 27-33: Jordklodens kosmiske stråleglans – Det evige liv eller livsstigen – Kosmiske udviklingsbaner – Den evige Guddom og væsenernes sansebegavelse – Det levende væsens sanseevne og verdensaltet – De tolv grundfacitter eller livsmysteriets løsning – De dyriske og menneskelige tankeklimaer.

Det Evige Verdensbillede IV

Forklaring til symbol 34-44: Parringsakten eller Guds ånd i mørket – Polprincippets kosmiske kredsløb – Det evige livs struktur – Den tilslørede og afslørede evige sandhed – Mennesket og animalsk og vegetabilsk føde – Jordmenneskehedens bevidsthedskategorier – Korsets tegn – Stjernesymbolet – Flagets struktur – Symbol over Livets Bog – Loven for tilværelse: "Elsker hverandre". 

Redigeret udgave af Martinus efterladte, uafsluttede manuskripter.

Det Evige Verdensbillede V

Forklaring til symbol 45-77: Menneskelegemet som stjernesystem – Menneskets atomverden og grundenergierne – Den sunde menneskeorganisme – Sygdom i menneskeorganismen – Mikrokosmisk stjernesystem. Organisk atomverden – Instinktuniverset. Instinktatomet eller instinktsolsystemet – Tyngdeuniverset. Tyngdeatomet eller tyngdesolsystemet – Følelsesuniverset. Følelsesatomet eller følelsessolsystemet – Intelligensuniverset. Intelligensatomet eller intelligenssolsystemet – Intuitionsuniverset. Intuitionsatomet eller intuitionssolsystemet – Hukommelsesuniverset. Hukommelsesatomet eller hukommelsessolsystemet – Den sunde atomvirksomhed i organismen – Elektronsprængning i menneskets atomverden – Atomforgiftning – Tyngdeenergiens indbrud i følelsesområdet – Følelsesenergiens indbrud i tyngdeområdet – Følelsesenergiens indbrud i instinktområdet – Intuitionsenergiens indbrud i følelsesområdet – Intuitionsenergiens indbrud i intelligensområdet – Tyngdeenergiens indbrud i intuitionsområdet – Atomkatastrofernes udslag i organismen – Mennesket i det fuldkomne tankeklima – Den animalske og den vegetariske føde – Den ideelle fødes vibrationer – Mavesyre, kogning og kosten – Den animalske fordøjelse – Den vegetariske fordøjelse – Skæbneelement og talentkerner under diskarnation – Skæbneelement og talentkerner under inkarnation – Den defekte organisme – Den defekte organisme og skæbneelementet – Menneskets talentkerneødelæggelse – Det kosmiske spiralkredsløb 2. Det ufuldkomne menneske – Det kosmiske spiralkredsløb 2. Det fuldkomne menneske.

Martinus' efterladte symboler. Forklaring til symbolerne er baseret på et udvalg af tidligere offentliggjorte tekster samt transskriberede båndoptagelser.

Det Evige Verdensbillede VI

Forklaring til symbol 78-100: Jordklodens mineralepoke – Jordklodens vegetabilepoke – Jordklodens dyreepoke – skærsilden – Jordklodens jordmenneskeepoke. Jordens åndelige verden i dens nuværende epoke – Jordklodens fuldkomne menneskerigetilstand – Jordklodens visdomsepoke – Jordklodens intuitionsepoke – Jordklodens åndelige struktur i dyreriget – Menneskets udviklingsanalyse. Jordklodens udviklingstrin – Den menneskelige overtro om næsten. Solens kosmiske stråler, makrokosmisk livskraft – Den rigtige forestilling om næsten. Menneskenes forskellige karaktertrin – Menneskets bevidsthedskategorier – Det levende væsen 1. Natbevidstheden – Gennem døden 1 – Gennem døden 2 – Det enpolede væsen – Væsenets to poltilstande – Det dobbeltpolede væsen – Gennem døden 3. Poludviklinger og de åndelige planer – Loven for tiltrækning og frastødning – Jegets vending af bevægelsen eller energien – Tilværelsesplanerne og spiralzonerne – Den årsagsløse årsag eller den første årsag

Martinus' efterladte symboler. Forklaring til symbolerne er baseret på et udvalg af tidligere offentliggjorte tekster samt transskriberede båndoptagelser.