Livets Bog

Livets Bog I

I fortalen til dette første bind af Livets Bog redegør Martinus for kilden til sin viden og den frihed og tolerance, der møder læserne fra forfatterens side. Derefter følger 6 kapitler, der tilsammen udgør indledningen til Livets Bogs 7 bind.

Livets Bog I indeholder følgende kapitler:

 1. Verdenssituationen
 2. Det guddommelige skaberprincip
 3. Den ny verdensimpuls
 4. Et internationalt verdensrige under skabelse
 5. Jordmenneskehedens modtagelighed for den ny verdensimpuls
 6. Fra dyr til menneske
 7. Grundenergierne og tilværelsesplanerne
 8. Udvikling

Til hjælp for analyserne er der gengivet og forklaret 8 kosmiske symboler.

Livets Bog II

Livets Bog II indledes med hovedafsnittet ”Kosmisk kemi”. Dette bind fokuserer på vores tankeverden, mentalitet eller sjæl. Vores skæbne er udelukkende et resultat af hvorledes vi bruger vores bevidsthedskræfter. For at kunne tænke og handle fuldkomment må vi også kende til lovene for tænkning. Med dette kendskab bliver det muligt at skabe en fremtidig fuldkommen skæbne og en fuldkommen verden.

Livets Bog II indeholder følgende kapitler:

 1. Loven for stoffernes reaktion
 2. Jeg’ets evige kraftkilder
 3. Tankeklimaer

Symbolet ”Grundenergiernes kombination” forklares.

Livets Bog III

Afsnittet ”Kosmisk kemi” fortsættes og afsluttes. I kapitel 12. ”Livssubstanser” bliver det evige livs grundprincipper katalogiserede og beskrevne. Symbolerne ”Kredsløbsprincippet” og ”Livsmysteriets løsning” forklares. Dette bind afsluttes med en sammenligning mellem talsystemets logiske opbygning og verdensaltets evige grundstruktur.

Livets Bog III indeholder følgende kapitler:

 1. Tankeklimaer (fortsat)
 2. Livssubstanser

Livets Bog IV

Det store afsnit “Det evige liv” påbegyndes. Livets Bog IV består af kapitel 13. med analyser af emnerne: ”Det levende væsen”. Gud åbenbares i det levende væsen og omvendt. Evighed og tid – en enhed. Åndelige verdener. De indviede og de ”døde”. Formålet med den fysiske verden. Bibelen og åndsvidenskaben. Politik og religion. Strafferet og kristendom. Demokrati, diktatur, kapitalisme, kommunisme og verdens forenede stater. Jødernes historie og skæbne. Forskellen mellem Det Gamle og Det Nye testamente. Ægteskab og alkærlighed. Symbolet ”Livet og døden” forklares.

Livets Bog IV indeholder følgende kapitler:

 1. Det levende væsen

Livets Bog V

Kapitel 14. behandler emnet ”Den højeste ild” eller seksualismen i alle dens fremtrædelsesformer. Næstekærlighedens organiske struktur. Seksualitetens forvandling. Adam og Evas skabelse, en kosmisk forklaring. Troen på jomfrufødslen. Parringssympati og alkærlighed. Mørke, lidelse og forelskelse. Foreningen af det mandlige og det kvindelige i menneskets psyke. Skabelsen af mennesket i Guds billede. Fra dyr til menneske. Forskellige seksuelle stadier fra ”A” til ”K”. Seksuelle veje og vildveje analyseres. I det fuldkomne menneskerige tager man ikke til ægte.

Livets Bog V indeholder følgende kapitler:

 1. Den højeste ild

Livets Bog VI

Kapitel 15. analyserer ”Guds rige eller livets eventyr”. Det indre psykiske tempel symboliseres ved Jødernes tempel. Forgården, det hellige og det allerhelligste symboliserer psykiske realiteter på vej til indvielsen. Meditation, kosmiske glimt, bønnens princip, elektricitet og tærskelens vogtere. Åbningen af det allerhelligste – oplevelsen af at være ét med Gud. Gud taler til sin elskede Gudesøn, Guds bevidsthed; ”Den hellige ånd”. Faderen og sønnen, tiden og rummets skabere. Gud som Fader og beskytter af alle levende væsener.

Livets Bog VI indeholder følgende kapitler:

 1. Guds rige eller livets eventyr

Livets Bog VII

Afsnittet ”Det evige liv” afsluttes. I kapitel 16. uddrages konsekvenserne af det evige verdensbillede. Emnet er ”Den kosmiske verdensmoral” – den ny verdenskulturs fundament. Verdensregeringens opgave. Pengeløs økonomi. Afskaffelse af straf og tortur. Kosmisk videnskab og den materialistiske videnskabs begrænsning. Verdensbilledet opsummeres i 41 punkter. Ud af mørket. Alle mennesker bliver en virksom celle i Guds bevidsthed.

Livets Bog afsluttes med en Efterskriften, ”Gudesønnen ét med sin Fader”, der er en tak til Gud. Dette var det første Martinus skrev efter sin indvielsen – den kosmiske ilddåb – i marts 1921.

Livets Bog VII indeholder følgende kapitler:

 1. Den kosmiske verdensmoral